กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวไกรวี ธัญนายก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1