กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เฉลิมกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรภา พลอยบุตร
ครู คศ.1

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.๓