กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไกรวี ธัญนายก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน
ครู คศ.3

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.3

Mr.Anthony
ครูอัตราจ้าง