กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา เฉลิมกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.๓

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภิมาลย์
ครูอัตราจ้าง