กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพเยาว์ งามสมเกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางยุพดี เอมะพรหม
ครู คศ.3

นางบุปผา ฉัตรทอง
ครู คศ.3

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์
ครู คศ.2