กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบุปผา ฉัตรทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพเยาว์ งาสมเกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายดานุพล ไชยสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1