บุคลากร

นางขนิษฐา หิรัญอนันต์สุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรวี อาศัยสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางยุพดี เอมะพรหม
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นายธีระศักดิ์ สังข์บุญชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพเยาว์ งามสมเกล้า
ครู คศ.๒

นางวิไลพร จุลปานนท์
ครู คศ.๒

นายสายันต์ กลั่นน้ำทิพย์
ครู คศ.๒

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.๓

นางดลพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.๒

นายธีระพล พูลทอง
ครู คศ.๓

นายสมเกียรติ เรียบร้อย
ครู คศ.๓

นางบุปผา ฉัตรทอง
ครู คศ.๓

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์
ครู คศ.๒

นางวาสนา เฉลิมกิจ
ครู คศ ๒

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.๓

นางจิรภา พลอยบุตร
ครู คศ.๑

นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล
ครู คศ.๑

นางสาวเกศรินทร์ แย้มประดิษฐ์
ครู คศ.๓

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.๑

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.๑

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครูผู้ช่วย

นายสิทธารักษ์ เขียนศิริ
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณ์ สอนดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสวัสดิ์ ทองธานี
พนักงานธุรการ 3

นายไพรัตน์ พวงจันทร์
นักการภารโรง

นางสาวสุชานาฎ มหาชน
ครูผู้ช่วย