บุคลากร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุพดี เอมะพรหม
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสายันต์ กลั่นน้ำทิพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าบุคลากร

นายธีระพล พูลทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้าบุคลากร

นางพเยาว์ งามสมเกล้า
ครู คศ.๒
หัวหน้าบุคลากร

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.๓
หัวหน้าบุคลากร

นางดลพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.๒

นายสมเกียรติ เรียบร้อย
ครู คศ.๓
หัวหน้าบุคลากร

นางบุปผา ฉัตรทอง
ครู คศ.๓

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์
ครู คศ.๒

นางวาสนา เฉลิมกิจ
ครู คศ ๓
หัวหน้าบุคลากร

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.๓

นางสาวเกศรินทร์ แย้มประดิษฐ์
ครู คศ.๓

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.๑

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.๒

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.๑

นางสาวสุชานาฎ มหาชน
ครู คศ.๑

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา คิ้วงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวการะเกษ ตรงมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภิมาลย์
อัตราจ้าง

นายสวัสดิ์ ทองธานี
พนักงานธุรการ 3

นายไพรัตน์ พวงจันทร์
นักการภารโรง