กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางยุพดี เอมะพรหม
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นางพเยาว์ งามสมเกล้า
ครู คศ.2

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.3

นางวาสนา เฉลิมกิจ
ครู คศ.2

นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ครู คศ.๑

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภิมาลย์
อัตราจ้าง