กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางยุพดี เอมะพรหม
หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

นางพเยาว์ งามสมเกล้า
ครู คศ.2

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.3

นางวาสนา เฉลิมกิจ
ครู คศ.2

นางจิรภา พลอยบุตร
ครู คศ.1

นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ครูผู้ช่วย