กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพเยาว์ งามสมเกล้า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ครู คศ.๑
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวไกรวี ธัญนายก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1