กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนฯ

นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนฯ

นางสาวนัทนิชา ภาคทวี
ครู คศ.1

นางสาวอาทิตยา อรุณศรี
ครู คศ.1

นางสาวสุมันตกาญจน์ ภาคีคุณ
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา เกษจันทร์ทิวา
ครูผู้ช่วย