กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวดลพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธนวิทย์ ทองมีศรี
ครู คศ.2

นายสุทัศน์ รักเเดน
ครู คศ.3

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุขสุเมฆ
ครู คศ.1

นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์
ครู คศ.1