กลุ่มบริหารบุคคล

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางบุปผา ฉัตรทอง
ครู คศ.3

นางสาวเกศรินทร์ แย้มประดิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวสุชานาฏ มหาชน
ครู คศ.1