กลุ่มบริหารบุคคล

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางบุปผา ฉัตรทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเกศรินทร์ แย้มประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุชานาฏ มหาชน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายดานุพล ไชยสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3