กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสายันต์ กลั่นนำทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.3

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.3

นางสาวธนพร สุขอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข
ครู คศ.1

นางสาวไกรวี ธัญนายก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1