กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสายันต์ กลั่นนำทิพย์

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม

นางสาวธนพร สุขอินทร์

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข

นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์