กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสายันต์ กลั่นนำทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ เรียบร้อย
ครู คศ.3

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.1

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.1