กลุ่มบริหารวิชาการ

นายสายันต์ กลั่นนำทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธนพร สุขอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอาทิตยา อรุณศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1