กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.2

นายสวัสดิ์ ทองธานี
พนักงานราชการ

นางสาวสุนิสา คิ้วงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุนันท์ แก้วกนึก
อัตราจ้าง