กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธีระพล พูลทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนัทนิชา ภาคทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิสา คิ้วงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสวัสดิ์ ทองธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3

นายไพรัตน์ พวงจันทร์
นักการ