กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธีระศักดิ์ สังข์บุญชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์
ครู คศ.2

นายธีระพล พูลทอง
ครู คศ.3

นางวิไลพร จุลปานนท์
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล
ครู คศ.1

นายกฤษณ์ สอนดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสวัสดิ์ ทองธานี
นักการ

นายไพรัตน์ พวงจันทร์
นักการ