กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธีระพล พูลทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา คิ้วงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสวัสดิ์ ทองธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3

นายไพรัตน์ พวงจันทร์
นักการ