กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเกศรินทร์ แย้มประดิษฐ์
ครู คศ.3