กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ รักเเดน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวเกศรินทร์ เเย้มประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2