กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีระศักดิ์ สังข์บุญชู
ครู คศ.2

นางวิไลพร จุลปานนท์
ครู คศ.2