กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวธนพร สุขอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอาทิตยา อรุณศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1