กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวการะเกษ ตรงมา
ครูอัตราจ้าง