กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอาทิตยา อรุณศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.2

นางสาวโสภิดา สืบด้วง
ครูอัตราจ้าง