กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุชานาฏ มหาชน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางดลพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1