กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดลพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.2

นายศรันย์ สภาพสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุมันตกาญจน์ ภาคีคุณ
ครู คศ.1