กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดลพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวสุชานาฏ มหาชน
ครู คศ.1

นางสาวหทัยเรขา แสนมุข
ครูผู้ช่วย