กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรรณา ศิริวรธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรวี อาศัยสุข
ครู คศ.3

นางดลพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.2

นายสิทธารักษ์ เขียนศิริ
ครูผู้ช่วย