กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสายันต์ กลั่นนำทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.2

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.3