กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสายันต์ กลั่นนำทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.1

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.2