กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสายันต์ กลั่นนำทิพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเบญจมาพร เอกวิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3