กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธีระพล พูลทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ครู คศ.๑