กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนัทนิชา ภาคทวี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจันทิมา เกษจันทร์ทิวา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนพร สุขอินทร์
ครู คศ.1