กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธีระพล พูลทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนัทนิชา ภาคทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2