คณะผู้บริหาร

ดร.ธนวัฒน์ พินนอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดลพร โพธิ์จันทร์
ครู คศ.2

นายสายันต์ กลั่่นน้ำทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ครู คศ.2

นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน
ครู คศ.3