คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีระพล พูลทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0859763464
อีเมล์ : Krutee#2502@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29 ธ.ค.2538-1 เม.ย.2547 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อาจารย์1
1 เม.ย.2547-1 ต.ค.2547 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อาจารย์2
24 ก.ค. 2547-1 เม.ย. 2555 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.2
1 ต.ค.2555-1 เม.ย.2557 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล