คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสายันต์ กลั่่นน้ำทิพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0890749091
อีเมล์ : Klannamtip@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 วิทยาศาสตร์บัญฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22 มิ.ย.2530-1 ต.ค.2538 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อาจารย์1
1 ก.พ.2539-1 ต.ค. 2547 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อาจารย์2
1 ต.ค.2547-1 เม.ย.2557 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล