คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0836098150
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2546 ศศ.บ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
2551 ป.บัญฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กุมพาพันธ์ 2549-1 ตุลาคม 2551 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครูผู้ช่วย
1 กุมพาพันธ์ 2551-1 ตุลาคม 2555 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.1
1ตุลาคม 2555 -1ตุลาคม 2560 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล