กลุ่มบริหารบุคคล

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายดานุพล ไชยสุข
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0967730764
อีเมล์ : Lost_CrusaDer@msn.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 พ.ย.2560-ปัจจุบัน โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล