กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัชชา เครือฉิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0931347785
อีเมล์ : Supat_Kru@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ศิลปศาสตร์บัญฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2557 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2560 บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค.2557 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครูผู้ช่วย
15 ก.ค.2560 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล