กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์วลัญช์ คล้ายเปรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0970693731
อีเมล์ : Yaya9@windowslive.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) สังคมศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1กันยายน 2554 -1ตุลาคม 2556 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครูผู้ช่วย
1 ตุลาคม 2556 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล