กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศรินทร์ เเย้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0863473200
อีเมล์ : Katsarinyaempradit@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 วทบ.ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 ก.ค.2532-1 ต.ค.2538 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อาจารย์1
7 ก.ค.2539-1 ต.ต.2547 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อาจารย์2
1 ต.ค.2547-1 เม.ย 2556 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.2
17 มิ.ย.2556-1 เม.ย.2557 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล