กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุทัศน์ รักเเดน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0861054024
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 ก.ย.2529-9 ส.ค.2538 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อาจารย์1
1 ต.ค.2539-2547 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อาจารย์2
24 ธันวาคม 2547-1 เมษายน 2555 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.2
1 ต.ค.2555-1 เม.ย 2557 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล