กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุดารัตน์ ทิพย์โสต
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0871159588
อีเมล์ : sadarat_t05@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 กศบ. (เอกชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเเสน
2530 กศม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเเสน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พ.ค.2529-1 ต.ค.2533 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใต้ อาจารย์1
1 ต.ค.2533-1 เม.ย.2545 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใต้ อาจารย์2
9 เม.ย.2545-1 ต.ค.2547 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใต้ อาจารย์3
1 ต.ค.2547-1 เม.ย.2557 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล