ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ กงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางขนิษฐา หิรัญอนันต์สุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ บัวลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประดับ ชัยพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภเศรษฐ์ เบญจาธิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ชูจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2551
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร พสุธาดล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเติบ ใยเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ไกรเสม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ รื่นกวี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ดีวงษา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2528