คณะผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธีระศักดิ์ สังข์บุญชู
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางรวี อาศัยสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางยุพดี เอมะพรหม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล