คณะผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุพดี เอมะพรหม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสายัันต์ กลั่่นน้ำทิพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายธีระพล พูลทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป