คณะผู้บริหาร

นายบัญชา ปลื้มอารมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสายันต์ กลั่่นน้ำทิพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายพรประสิทธิ์ จาตุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ