คณะผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุทัศน์ รักแดน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสายันต์ กลั่่นน้ำทิพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธีระพล พูลทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววาสนา เก้าเอี้ยน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2