ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 25.94 KB 125
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.15 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.3 KB 116
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.14 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.39 KB 95
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.13 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.12 KB 97
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.12 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 44.41 KB 105
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.11 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 89
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.10 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 95
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.9 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 92
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.8 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 77
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.7 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 35.31 KB 83
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.6 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.59 KB 82
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.5 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.72 KB 87
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.4 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.93 KB 84
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.3 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.62 KB 89
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.2 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 81
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.1 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.05 KB 121
ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.28 KB 209
มาตรฐาน/โครงการรองรับ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 201
เอกสารงานประกัน กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.01 KB 136
เอกสารงานประกัน มฐ.15 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 128
เอกสารงานประกัน มฐ.14 Word Document ขนาดไฟล์ 23.26 KB 96
เอกสารงานประกัน มฐ.13 Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 119
เอกสารงานประกัน มฐ.12 Word Document ขนาดไฟล์ 43.59 KB 162
เอกสารงานประกัน มฐ.11 Word Document ขนาดไฟล์ 26.04 KB 95
เอกสารงานประกัน มฐ.10 Word Document ขนาดไฟล์ 30.03 KB 174
เอกสารงานประกัน มฐ.9 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 105
เอกสารงานประกัน มฐ.8 Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 111
เอกสารงานประกัน มฐ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.73 KB 133
เอกสารงานประกัน มฐ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 171
เอกสารงานประกัน มฐ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 23.54 KB 198
เอกสารงานประกัน มฐ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 25.55 KB 132
เอกสารงานประกัน มฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 25.67 KB 140
เอกสารงานประกัน มฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 25.13 KB 172
เอกสารงานประกัน มฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 246
คำสั่งโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.49 KB 350
เกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 507
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.71 KB 556
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 510
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.77 KB 625
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 362
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.2 Word Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 362
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 35.72 KB 430
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.2 Word Document ขนาดไฟล์ 44.09 KB 398
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 593
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 617
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.25 KB 1020
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.18 KB 465
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 556
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.04 KB 552
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.39 KB 936
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.76 KB 495
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.23 KB 602
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.32 KB 554
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 37.35 KB 692
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.58 KB 629
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.1 และ ด้านที่ 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 48.4 KB 1124
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 15
เเบบฟอร์มปกโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 21
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 197
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความการเยี่ยมบ้านนักเรียน 88
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน 88
แปรผล แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 74
แปลผล แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 78
แบบฟอร์ม-สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 86
แบบฟอร์ม-สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 83
แบบฟอร์ม-สรุป SDQ 72
แบบฟอร์ม-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 70
แบบฟอร์ม-ประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 74
แบบฟอร์ม-บันทึกการส่งต่อนักเรียน 69
แบบฟอร์ม-บันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 73
แบบฟอร์ม-ข้อมูลนักเรียน 11 ด้าน 79
ปกโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 146
ปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 128
ระเบียนคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 105
ท.ช.กน.11 แบบบันทึกพฤติกรรมความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.95 KB 106
ท.ช.กน.10 บัตรขออนุญาตออกนอกบริเวณร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 23.33 KB 85
ท.ช.กน.9 แบบคำร้องขอพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 85
ท.ช.กน.8 หนังสือสัญญาของผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 111
ท.ช.กน.7 หนังสือทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.6 KB 415
ท.ช.กน.6 หนังสือรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.12 KB 84
ท.ช.กน.5 หนังสือแจ้งพฤติกรรม-โทษ Word Document ขนาดไฟล์ 89.97 KB 110
ท.ช.กน.4 ใบตักเตือน Word Document ขนาดไฟล์ 351.75 KB 103
ท.ช.กน.3 ใบแจ้งการหนีเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 97
ท.ช.กน.2 ใบอนุญาตเข้าห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 96
ท.ช.กน.1 แบบรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.15 KB 106
ระเบียบว่าด้วยการหักคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 81.75 KB 158
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.32 KB 148
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 195
แบบใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.84 KB 272
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 323
งานประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 104
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 97
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 118
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 94
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 94
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 96
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 110
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 2396
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 894.13 KB 593