ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 25.94 KB 135
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.15 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.3 KB 122
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.14 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.39 KB 103
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.13 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.12 KB 103
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.12 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 44.41 KB 109
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.11 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 103
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.10 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 107
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.9 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 104
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.8 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 84
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.7 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 35.31 KB 96
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.6 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.59 KB 93
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.5 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.72 KB 95
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.4 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.93 KB 91
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.3 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.62 KB 99
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.2 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 88
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.1 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.05 KB 129
ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.28 KB 218
มาตรฐาน/โครงการรองรับ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 209
เอกสารงานประกัน กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.01 KB 143
เอกสารงานประกัน มฐ.15 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 133
เอกสารงานประกัน มฐ.14 Word Document ขนาดไฟล์ 23.26 KB 101
เอกสารงานประกัน มฐ.13 Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 129
เอกสารงานประกัน มฐ.12 Word Document ขนาดไฟล์ 43.59 KB 173
เอกสารงานประกัน มฐ.11 Word Document ขนาดไฟล์ 26.04 KB 103
เอกสารงานประกัน มฐ.10 Word Document ขนาดไฟล์ 30.03 KB 199
เอกสารงานประกัน มฐ.9 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 116
เอกสารงานประกัน มฐ.8 Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 116
เอกสารงานประกัน มฐ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.73 KB 140
เอกสารงานประกัน มฐ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 200
เอกสารงานประกัน มฐ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 23.54 KB 210
เอกสารงานประกัน มฐ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 25.55 KB 139
เอกสารงานประกัน มฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 25.67 KB 154
เอกสารงานประกัน มฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 25.13 KB 179
เอกสารงานประกัน มฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 259
คำสั่งโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.49 KB 358
เกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 516
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.71 KB 648
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 522
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.77 KB 661
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 373
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.2 Word Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 374
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 35.72 KB 445
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.2 Word Document ขนาดไฟล์ 44.09 KB 433
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 614
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 659
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.25 KB 1077
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.18 KB 483
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 571
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.04 KB 609
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.39 KB 999
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.76 KB 516
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.23 KB 637
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.32 KB 584
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 37.35 KB 724
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.58 KB 638
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.1 และ ด้านที่ 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 48.4 KB 1219
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 24
เเบบฟอร์มปกโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 21
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 199
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความการเยี่ยมบ้านนักเรียน 91
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน 89
แปรผล แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 77
แปลผล แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 81
แบบฟอร์ม-สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 88
แบบฟอร์ม-สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 84
แบบฟอร์ม-สรุป SDQ 75
แบบฟอร์ม-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 72
แบบฟอร์ม-ประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 77
แบบฟอร์ม-บันทึกการส่งต่อนักเรียน 70
แบบฟอร์ม-บันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 76
แบบฟอร์ม-ข้อมูลนักเรียน 11 ด้าน 82
ปกโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 149
ปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 132
ระเบียนคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 106
ท.ช.กน.11 แบบบันทึกพฤติกรรมความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.95 KB 108
ท.ช.กน.10 บัตรขออนุญาตออกนอกบริเวณร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 23.33 KB 87
ท.ช.กน.9 แบบคำร้องขอพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 88
ท.ช.กน.8 หนังสือสัญญาของผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 114
ท.ช.กน.7 หนังสือทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.6 KB 560
ท.ช.กน.6 หนังสือรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.12 KB 89
ท.ช.กน.5 หนังสือแจ้งพฤติกรรม-โทษ Word Document ขนาดไฟล์ 89.97 KB 115
ท.ช.กน.4 ใบตักเตือน Word Document ขนาดไฟล์ 351.75 KB 106
ท.ช.กน.3 ใบแจ้งการหนีเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 100
ท.ช.กน.2 ใบอนุญาตเข้าห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 99
ท.ช.กน.1 แบบรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.15 KB 109
ระเบียบว่าด้วยการหักคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 81.75 KB 193
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.32 KB 152
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 198
แบบใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.84 KB 275
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 348
งานประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 106
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 99
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 131
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 98
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 96
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 100
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 115
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 2403
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 894.13 KB 603