ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 25.94 KB 48338
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.15 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.3 KB 48219
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.14 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.39 KB 48483
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.13 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.12 KB 48422
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.12 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 44.41 KB 48390
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.11 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 48300
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.10 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 48466
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.9 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 48604
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.8 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 48558
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.7 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 35.31 KB 48395
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.6 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.59 KB 48478
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.5 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.72 KB 48404
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.4 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.93 KB 48564
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.3 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.62 KB 48552
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.2 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 48396
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.1 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.05 KB 48579
ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.28 KB 48389
มาตรฐาน/โครงการรองรับ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 48379
เอกสารงานประกัน กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.01 KB 48355
เอกสารงานประกัน มฐ.15 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 48590
เอกสารงานประกัน มฐ.14 Word Document ขนาดไฟล์ 23.26 KB 48400
เอกสารงานประกัน มฐ.13 Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 48415
เอกสารงานประกัน มฐ.12 Word Document ขนาดไฟล์ 43.59 KB 48342
เอกสารงานประกัน มฐ.11 Word Document ขนาดไฟล์ 26.04 KB 48381
เอกสารงานประกัน มฐ.10 Word Document ขนาดไฟล์ 30.03 KB 48175
เอกสารงานประกัน มฐ.9 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 48466
เอกสารงานประกัน มฐ.8 Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 48468
เอกสารงานประกัน มฐ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.73 KB 48232
เอกสารงานประกัน มฐ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 48422
เอกสารงานประกัน มฐ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 23.54 KB 48220
เอกสารงานประกัน มฐ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 25.55 KB 48589
เอกสารงานประกัน มฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 25.67 KB 48512
เอกสารงานประกัน มฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 25.13 KB 48329
เอกสารงานประกัน มฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 48513
คำสั่งโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.49 KB 48663
เกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48373
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.71 KB 48360
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48331
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.77 KB 48802
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 48471
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.2 Word Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 48621
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 35.72 KB 48415
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.2 Word Document ขนาดไฟล์ 44.09 KB 48508
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 48385
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 48422
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.25 KB 48502
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.18 KB 48290
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 48384
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.04 KB 48374
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.39 KB 48567
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.76 KB 48619
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.23 KB 48612
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.32 KB 48543
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 37.35 KB 48384
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.58 KB 48571
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.1 และ ด้านที่ 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 48.4 KB 48513
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 48206
เเบบฟอร์มปกโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48392
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 48575
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>บันทึกข้อความการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48211
>แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน 48596
>แปรผล แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 48538
>แปลผล แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 48395
>แบบฟอร์ม-สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 48207
>แบบฟอร์ม-สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48238
>แบบฟอร์ม-สรุป SDQ 48324
>แบบฟอร์ม-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 48239
>แบบฟอร์ม-ประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 48468
>แบบฟอร์ม-บันทึกการส่งต่อนักเรียน 48297
>แบบฟอร์ม-บันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 48224
>แบบฟอร์ม-ข้อมูลนักเรียน 11 ด้าน 48593
ปกโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 48543
ปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48291
ระเบียนคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 48310
ท.ช.กน.11 แบบบันทึกพฤติกรรมความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.95 KB 48215
ท.ช.กน.10 บัตรขออนุญาตออกนอกบริเวณร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 23.33 KB 48511
ท.ช.กน.9 แบบคำร้องขอพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 48293
ท.ช.กน.8 หนังสือสัญญาของผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 48367
ท.ช.กน.7 หนังสือทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.6 KB 48600
ท.ช.กน.6 หนังสือรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.12 KB 48349
ท.ช.กน.5 หนังสือแจ้งพฤติกรรม-โทษ Word Document ขนาดไฟล์ 89.97 KB 48395
ท.ช.กน.4 ใบตักเตือน Word Document ขนาดไฟล์ 351.75 KB 48246
ท.ช.กน.3 ใบแจ้งการหนีเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 48333
ท.ช.กน.2 ใบอนุญาตเข้าห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 48510
ท.ช.กน.1 แบบรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.15 KB 48572
ระเบียบว่าด้วยการหักคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 81.75 KB 48487
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.32 KB 48342
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48251
แบบใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.84 KB 48331
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 48183
งานประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48275
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48471
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 48231
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 48482
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48370
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 48157
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 48371
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48312
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 894.13 KB 48552