ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 25.94 KB 93789
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.15 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.3 KB 93782
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.14 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.39 KB 93754
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.13 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.12 KB 93753
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.12 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 44.41 KB 93763
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.11 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 93760
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.10 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 93764
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.9 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 93754
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.8 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 93737
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.7 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 35.31 KB 93750
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.6 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.59 KB 93740
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.5 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.72 KB 93758
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.4 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.93 KB 93742
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.3 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.62 KB 93760
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.2 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 93740
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.1 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.05 KB 93787
ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.28 KB 93886
มาตรฐาน/โครงการรองรับ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 93866
เอกสารงานประกัน กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.01 KB 93799
เอกสารงานประกัน มฐ.15 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 93793
เอกสารงานประกัน มฐ.14 Word Document ขนาดไฟล์ 23.26 KB 93751
เอกสารงานประกัน มฐ.13 Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 93785
เอกสารงานประกัน มฐ.12 Word Document ขนาดไฟล์ 43.59 KB 93836
เอกสารงานประกัน มฐ.11 Word Document ขนาดไฟล์ 26.04 KB 93758
เอกสารงานประกัน มฐ.10 Word Document ขนาดไฟล์ 30.03 KB 93861
เอกสารงานประกัน มฐ.9 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 93769
เอกสารงานประกัน มฐ.8 Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 93769
เอกสารงานประกัน มฐ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.73 KB 93787
เอกสารงานประกัน มฐ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 93895
เอกสารงานประกัน มฐ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 23.54 KB 93872
เอกสารงานประกัน มฐ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 25.55 KB 93800
เอกสารงานประกัน มฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 25.67 KB 93820
เอกสารงานประกัน มฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 25.13 KB 93838
เอกสารงานประกัน มฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 93923
คำสั่งโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.49 KB 94080
เกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 94241
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.71 KB 94384
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 94232
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.77 KB 94474
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 94075
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.2 Word Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 94072
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 35.72 KB 94165
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.2 Word Document ขนาดไฟล์ 44.09 KB 94151
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 94364
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 94445
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.25 KB 94929
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.18 KB 94211
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 94320
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.04 KB 94435
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.39 KB 94852
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.76 KB 94230
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.23 KB 94356
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.32 KB 94290
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 37.35 KB 94524
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.58 KB 94349
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.1 และ ด้านที่ 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 48.4 KB 95102
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 93679
เเบบฟอร์มปกโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 93665
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 93834
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความการเยี่ยมบ้านนักเรียน 93735
แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน 93730
แปรผล แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 93715
แปลผล แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 93718
แบบฟอร์ม-สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 93726
แบบฟอร์ม-สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 93720
แบบฟอร์ม-สรุป SDQ 93713
แบบฟอร์ม-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 93708
แบบฟอร์ม-ประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 93717
แบบฟอร์ม-บันทึกการส่งต่อนักเรียน 93705
แบบฟอร์ม-บันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 93715
แบบฟอร์ม-ข้อมูลนักเรียน 11 ด้าน 93724
ปกโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 93794
ปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 93772
ระเบียนคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 93744
ท.ช.กน.11 แบบบันทึกพฤติกรรมความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.95 KB 93746
ท.ช.กน.10 บัตรขออนุญาตออกนอกบริเวณร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 23.33 KB 93727
ท.ช.กน.9 แบบคำร้องขอพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 93722
ท.ช.กน.8 หนังสือสัญญาของผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 93752
ท.ช.กน.7 หนังสือทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.6 KB 94909
ท.ช.กน.6 หนังสือรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.12 KB 93728
ท.ช.กน.5 หนังสือแจ้งพฤติกรรม-โทษ Word Document ขนาดไฟล์ 89.97 KB 93752
ท.ช.กน.4 ใบตักเตือน Word Document ขนาดไฟล์ 351.75 KB 93747
ท.ช.กน.3 ใบแจ้งการหนีเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 93735
ท.ช.กน.2 ใบอนุญาตเข้าห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 93735
ท.ช.กน.1 แบบรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.15 KB 93746
ระเบียบว่าด้วยการหักคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 81.75 KB 94520
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.32 KB 93791
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 93841
แบบใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.84 KB 93914
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 93995
งานประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 93743
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 93746
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 93775
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 93735
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 93732
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 93747
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 93750
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 96049
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 894.13 KB 94263