ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 25.94 KB 48329
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.15 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.3 KB 48211
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.14 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.39 KB 48479
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.13 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 24.12 KB 48418
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.12 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 44.41 KB 48387
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.11 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 26.11 KB 48296
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.10 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 48465
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.9 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.82 KB 48603
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.8 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 48557
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.7 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 35.31 KB 48393
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.6 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.59 KB 48476
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.5 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 23.72 KB 48403
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.4 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.93 KB 48563
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.3 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.62 KB 48546
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.2 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 48394
กรอกข้อมูลงานประกัน มฐ.1 ปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 28.05 KB 48574
ปฏิทินการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.28 KB 48385
มาตรฐาน/โครงการรองรับ Word Document ขนาดไฟล์ 26.92 KB 48376
เอกสารงานประกัน กรอกข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 25.01 KB 48354
เอกสารงานประกัน มฐ.15 Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 48586
เอกสารงานประกัน มฐ.14 Word Document ขนาดไฟล์ 23.26 KB 48398
เอกสารงานประกัน มฐ.13 Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 48414
เอกสารงานประกัน มฐ.12 Word Document ขนาดไฟล์ 43.59 KB 48341
เอกสารงานประกัน มฐ.11 Word Document ขนาดไฟล์ 26.04 KB 48380
เอกสารงานประกัน มฐ.10 Word Document ขนาดไฟล์ 30.03 KB 48173
เอกสารงานประกัน มฐ.9 Word Document ขนาดไฟล์ 23.78 KB 48465
เอกสารงานประกัน มฐ.8 Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 48467
เอกสารงานประกัน มฐ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 34.73 KB 48230
เอกสารงานประกัน มฐ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 25.39 KB 48420
เอกสารงานประกัน มฐ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 23.54 KB 48218
เอกสารงานประกัน มฐ.4 Word Document ขนาดไฟล์ 25.55 KB 48586
เอกสารงานประกัน มฐ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 25.67 KB 48511
เอกสารงานประกัน มฐ.2 Word Document ขนาดไฟล์ 25.13 KB 48326
เอกสารงานประกัน มฐ.1 Word Document ขนาดไฟล์ 28.25 KB 48511
คำสั่งโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.49 KB 48644
เกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 48357
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.71 KB 48310
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 6.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.8 KB 48302
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.77 KB 48778
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.71 KB 48452
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.2 Word Document ขนาดไฟล์ 42.21 KB 48599
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 5.1 Word Document ขนาดไฟล์ 35.72 KB 48384
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.2 Word Document ขนาดไฟล์ 44.09 KB 48485
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 4.1 Word Document ขนาดไฟล์ 38.43 KB 48354
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.4 Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 48402
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.3 Word Document ขนาดไฟล์ 34.25 KB 48477
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.18 KB 48258
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.27 KB 48339
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.6 Word Document ขนาดไฟล์ 37.04 KB 48352
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.5 Word Document ขนาดไฟล์ 33.39 KB 48539
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.4 Word Document ขนาดไฟล์ 34.76 KB 48590
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.23 KB 48586
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.32 KB 48515
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 2.1 Word Document ขนาดไฟล์ 37.35 KB 48351
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.3 Word Document ขนาดไฟล์ 33.58 KB 48544
โรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ด้านที่ 1.1 และ ด้านที่ 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 48.4 KB 48425
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินกิจกรรมปี62 Word Document ขนาดไฟล์ 4.56 MB 48203
เเบบฟอร์มปกโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48389
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.39 KB 48572
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>บันทึกข้อความการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48209
>แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน 48594
>แปรผล แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 48536
>แปลผล แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 48393
>แบบฟอร์ม-สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 48206
>แบบฟอร์ม-สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 48237
>แบบฟอร์ม-สรุป SDQ 48323
>แบบฟอร์ม-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 48238
>แบบฟอร์ม-ประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน 48467
>แบบฟอร์ม-บันทึกการส่งต่อนักเรียน 48296
>แบบฟอร์ม-บันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 48223
>แบบฟอร์ม-ข้อมูลนักเรียน 11 ด้าน 48592
ปกโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 48538
ปกโครงงานคุณธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48287
ระเบียนคะแนนความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.91 KB 48307
ท.ช.กน.11 แบบบันทึกพฤติกรรมความชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 44.95 KB 48214
ท.ช.กน.10 บัตรขออนุญาตออกนอกบริเวณร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 23.33 KB 48509
ท.ช.กน.9 แบบคำร้องขอพักการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.07 KB 48292
ท.ช.กน.8 หนังสือสัญญาของผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 48365
ท.ช.กน.7 หนังสือทัณฑ์บนนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.6 KB 48599
ท.ช.กน.6 หนังสือรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.12 KB 48348
ท.ช.กน.5 หนังสือแจ้งพฤติกรรม-โทษ Word Document ขนาดไฟล์ 89.97 KB 48393
ท.ช.กน.4 ใบตักเตือน Word Document ขนาดไฟล์ 351.75 KB 48244
ท.ช.กน.3 ใบแจ้งการหนีเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 34.54 KB 48331
ท.ช.กน.2 ใบอนุญาตเข้าห้องเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 138 KB 48508
ท.ช.กน.1 แบบรายงานการมาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 41.15 KB 48570
ระเบียบว่าด้วยการหักคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 81.75 KB 48485
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 71.32 KB 48340
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48250
แบบใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.84 KB 48329
กลุ่มบริหารทั่วไป
แบบบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 48178
งานประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48271
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48469
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70 KB 48229
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 48480
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48368
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88 KB 48155
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 88.5 KB 48368
แผ่นพับเศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48311
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 894.13 KB 48549