วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์

          “  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เป็นสถานศึกษาพอเพียง
              นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ”

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สนองความต้องการของนักเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ
  3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสู่สากล
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสนองตอบความต้องการของนักเรียน
  5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด
  3. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะชีวิต สามารถบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภูมิปัญญาสากล
  4. นักเรียน ครู ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
  5. มีสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  6. ครูมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ