ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน 
“ศึกษาดี  มีพลา  จรรยางาม”