ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2521โดยกลุ่มบุคคลประกอบด้วยข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่น นำโดยว่าที่ร้อยตรีกล้าหาญ ฤกษ์สำราญ ศึกษาธิการ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายถนอม  แสนสุข ศึกษาธิการอำเภอนครหลวง นายโกวิท วิริยะประสาท  แพทย์ประจำตำบลท่าช้าง  เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนในชั้นต้น  โดยมีท่านพระครูพินิจ-สุตคุณ  เจ้าอาวาสวัดร้อยไร่  เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในการรับบริจาคเงินได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  6  ห้องเรียน  1  หลัง  ในที่วัดร้างชื่อวัดท่าขุนนาง  ชาวบ้านเรียกว่า   วัดท่าขุนนาง  จำนวนเนื้อที่  23  ไร่ 55 ตารางวา  โดยวางศิลาฤกษ์เสาเอกในวันที่  6  เมษายน  2521  เวลา  9.29  .  ซึ่งว่าที่  ..กล้าหาญ  ฤกษ์สำราญ  เป็นประธานในพิธี

                โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่  20  พฤษภาคม  2521  เป็นโรงเรียนสหศึกษา  จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล  ลำดับที่  24  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแรกเริ่มมีนักเรียน  2  ห้องเรียน คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(.. 1) 1  ห้องเรียน  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  (.1) 1  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  79  คน  เป็นชาย  60  คน  เป็นหญิง  19  คน  มีครูอาจารย์  7  คน  นักการภารโรง  1  คน  โดยมี  นายวันชัย    ดีวงษาเป็นครูใหญ่คนแรก

                ต่อมาในวันที่  20  มิถุนายน  2528  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายพิสิษฐ์  รื่นกวี     ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และในวันที่   1  พฤศจิกายน  2533  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้    นายวุฒิชัย  ไกรเสม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  พัฒนาโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมได้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ  จนได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ในระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กเมื่อ   ปีการศึกษา 2534  และในวันที่  1 ตุลาคม 2535  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายเติบ   ใยเจริญ   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ในปีการศึกษา 2537 และในวันที่  1  ตุลาคม  2539  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นางสุกัญญา   ภู่พันธาภักดิ์   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พัฒนาโรงเรียนจนสามารถปรับขนาดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2541  และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมเป็นคนแรก