จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน จำแนกจากระดับชั้น ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

2

40

40

80

ม.2

3

53

46

99

ม.3

2

39

30

69

รวม  ม.ต้น

7

132

116

248

ม.4

2

12

14

26

ม.5

3

37

40

77

ม.6

2

22

30

52

รวม  ม.ปลาย

7

71

84

155

รวมทั้งสิ้น

14

203

200

403

  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2557
จำนวนนักเรียน จำแนกจากระดับชั้น ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

3

54

35

89

ม.2

2

42

40

82

ม.3

3

43

47

90

รวม  ม.ต้น

8

139

122

261

ม.4

2

24

19

43

ม.5

2

  9

 9

18

ม.6

3

35

40

75

รวม  ม.ปลาย

7

68

68

136

รวมทั้งสิ้น

15

207

190

397

  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2558
จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

3

51

33

84

ม.2

3

50

40

90

ม.3

2

42

40

82

รวม  ม.ต้น

8

143

113

256

ม.4

2

31

37

68

ม.5

2

 17

18

35

ม.6

2

  9

11

20

รวม  ม.ปลาย

6

57

66

123

รวมทั้งสิ้น

14

200

179

379

  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2559
จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
ม.1 3 64 56 120
ม.2 3 51 32 83
ม.3 3 48 36 84
รวม  ม.ต้น 9 163 124 287
ม.4 2 17 37 54
ม.5 2 23 31 51
ม.6 2 16 18 34
รวม  ม.ปลาย 6 58 87 145
รวมทั้งสิ้น 15 221 211 432
  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2560
จำนวนนักเรียน จำแนกจากระดับชั้น ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

3

55

41

96

ม.2

3

56

49

105

ม.3

3

42

32

74

รวม  ม.ต้น

9

153

122

275

ม.4

2

22

24

46

ม.5

2

 19

31

50

ม.6

2

  21

29

50

รวม  ม.ปลาย

6

62

84

146

รวมทั้งสิ้น

15

214

207

421

  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2561
จำนวนนักเรียน จำแนกจากระดับชั้น ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

3

43

34

77

ม.2

3

45

42

87

ม.3

3

50

45

95

รวม  ม.ต้น

9

138

121

259

ม.4

2

19

23

42

ม.5

2

 23

23

46

ม.6

2

  19

32

51

รวม  ม.ปลาย

6

61

78

139

รวมทั้งสิ้น

15

199

199

398

  ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562