กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกา

         1.1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖         
         1.2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
             ๒๕๖๒ 
    
         1.3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐   
         1.4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

2. พระราชบัญญัติ

             2.1) รวม พ.ร.บ.ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

3. กฎกระทรวง

          3.1) รวมกฎกระทรวงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

4. ประกาศกระทรวง

         4.1) รวมประกาศกระทรวงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
               5.1) รวมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
               5.2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
6. ระเบียบ สพฐ.

7. กฎและระเบียบ ก.ค.ศ.
        7.1) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        7.2) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลา
         การทางการศึกษา 
 
        7.3) รวมกฎและระเบียบ ก.ค.ศ. 
        7.4) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559