วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
     วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      พันธกิจ
        1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่นให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างผู้เรียนตามสิทธิเท่าเทียมกัน  ทั่วถึง
       
2  พัฒนาหลักสูตร  จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เน้นการบูรณาการมีความเป็นไทยมีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
        3  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
       
4  พัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี  และการศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าของสังคมโลก
        5  จัดระบบบริหารจัดการที่สนองความต้องการของผู้เรียน  ปฏิบัติงานแบบกัลยณมิตรตามหลักธรรมาภิบาล

      เป้าหมาย

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม

3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างเป็นสุข

5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล