ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ กงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินเว็บไซต์ของโรงเรียน
น่าสนใจ
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/09/2010
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 369007
Page Views 522904
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
     วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      พันธกิจ
        1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สนองความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่นให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างผู้เรียนตามสิทธิเท่าเทียมกัน  ทั่วถึง
       
2  พัฒนาหลักสูตร  จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เน้นการบูรณาการมีความเป็นไทยมีจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
        3  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะการดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
       
4  พัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี  และการศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าของสังคมโลก
        5  จัดระบบบริหารจัดการที่สนองความต้องการของผู้เรียน  ปฏิบัติงานแบบกัลยณมิตรตามหลักธรรมาภิบาล

      เป้าหมาย

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม

3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตสามารถอยู่ในสังคมโลกอย่างเป็นสุข

5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
112 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทร.035-761274