สารสนเทศ ปี2558
จำนวนนักเรียนแยกตามชั้น,เพศ

 

ชาย

หญิง

รวม

ห้อง

ม.1

54

35

89

3

ม.2

42

40

82

2

ม.3

43

47

90

3

รวม ม.ต้น

139

122

261

8

ม.4

24

19

43

2

ม.5

9

9

18

2

ม.6

35

40

75

3

รวม ม.ปลาย

68

68

136

7

รวมทั้งหมด

207

190

397

15